Skip to main content

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ollilan Lomamajoille yksityisyyden suoja on  ensiarvoisen tärkeää. Tässä dokumentissa kerrotaan niistä periaatteista ja rekisteröidyn oikeuksista, joita Ollilan Lomamajat noudattaa henkilötietojen käsittelyssä. Käyttämällä  Ollilan Lomamajojen tarjoamia palveluita käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot  itseään koskeviksi. 

1. Rekisterinpitäjä 

Ollilan Lomamajat 
Y-tunnus: 3183296-9
Sossonniementie 216
93600 Kuusamo
040 8175629 / Tomi Ollila
@ sales@ollilanlomamajat.fi
www.ollilanlomamajat.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Tomi Ollila 
✆ 040 8175629
@ sales@ollilanlomamajat.fi 

3. Rekisterin nimi 

Ollilan lomamajojen verkkokaupan ja -varausjärjestelmän asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tämän rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa palvelukuvauksen mukaisten  velvoitteiden ja oikeuksien täyttyminen, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen,  maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen palveluntarjoajan ja asiakkaan  välillä. Tämän lisäksi rekisterin tarkoituksena on asiakaspalvelun edellyttämien  yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito sekä suoramarkkinointi  silloin, kun asiakas on tämän sallinut. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon  tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

  • Etu- ja sukunimi 
  • Yrityksen nimi, asema, osasto 
  • Postiosoite (valtio, osavaltio, katuosoite ja postinumero sekä postitoimipaikka),  
  • Puhelinnumero 
  • Sähköpostiosoite 
  • Fax 
  • Asiakasnumero 
  • Kuvaus asiakkaasta 
  • Asiakkaan kuuluminen ryhmiin 
  • Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut  asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. 

Tiedot säilytetään asiakassuhteen päättymisen jälkeen, kunnes sopimusvelvoitteet on  täytetty. Säilytysajan päätteeksi tiedot hävitetään tai anonymisoidaan rekisterinpitäjän  toimesta. Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden anonymisoitujen tietojen säilyttämiseen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot kerätään Ollilan Lomamajojen verkkokaupassa www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ja tilauksista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n  ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin  kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.  

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän harkinnan perusteella kulloinkin  voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa esimerkiksi Sportum Oy:n

yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Lähtökohtaisesti tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain tarkoituksiin, jotka tukevat  suoraan Sportum Oy:n kehittämien palveluiden kehittämistä ja tietojen käyttötarkoitus ei  ole ristiriidassa Sportum Oy:n tietosuojakäytäntöjen kanssa. 

Tietoja voidaan myös luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Sportum  Oy myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän  valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun,  osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta  käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. 

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan  talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai  tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa  noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät  tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla,  niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja, sovelluksien käyttäjätunnuksia ja  muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään  luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa  ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon  täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin  oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa  asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden  kuluessa). 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen  poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on  muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn  rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.  Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa  (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä pyynnöstä,  jos tähän on olemassa laillinen, sopimusvelvoitteisiin perustuva tai muu pakottava syy.

11. Tietoa evästeistä 

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies), joita on kahta eri tyyppiä: välttämättömät ja  toiminnalliset evästeet. Välttämättömät evästeet ovat tärkeitä verkkosivustomme  perustoiminnoille: ominaisuuksille ja teknisille toiminnoille, joita ilman  verkkosivustomme ei toimi. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivustomme muistaa  aiemmin tehdyt valinnat, kuten päivämäärävalinnat tai kielen. Näiden evästeiden avulla  voimme tallentaa tietoja, jotka auttavat varausten teossa. Näitä evästeitä ei voi poistaa  käytöstä.